MR. AMIR ALI SHAH

18.05.1985 - 16.12.1986

MR. AMIR MOHAMMAD KHAN

16.12.1986 - 17.02.1989

MR. SULTAN HAYAT KHAN

27.06.1989 - 23.07.1990

MR. GHAYUR AHMAD

10.11.1990 - 20.11.1992

MR. RASHED SALIM KHAN

21.11.1992 - 10.10.1994

MR. ARIF KEMAL

25.01.1995 - 15.01.1998

MR. UMAR KHAN ALISHERZAI

01.06.1998 - 10.07.1999

MR. RIZWAN UL HAQ MAHMOOD

09.08.1999 - 30.06.2001

MR. MUHAMMAD NAWAZ CH.

08.07.2001 - 02.07.2002

MR. TAHIR IQBAL BUTT

15.07.2002 - 09.03.2003

MR. MASOOD AKHTAR

27.09.2003 - 30.06.2007

MR. ZAIGHAM UDDIN AZAM

01.07.2007 - 30.09.2009

MR. ABDUL SALIK KHAN

07.03.2010 - 31.12.2012

MR. AFTAB AHMAD KHOKHAR

06.02.2013 - 20.10.2015

MR. SHEHRYAR AKBAR KHAN

21.10.2015 - 26.08.2019